Havarijne poistenie - KASKO

Havarijné poistenie, niekedy nazývané aj KASKO poistenie, je poistenie, pri ktorom si majiteľ vozidla, jeho držiteľ alebo iný typ poistníka dojednáva poistnú zmluvu s príslušnou poisťovňou. Táto poistná zmluva zabezpečuje náhradu škody vzniknutej pri jednom z nasledujúcich rizík alebo pri kombinácii týchto rizík spojených s vozidlom:
 • havária, poškodenie alebo zničenie vozidla (alebo jeho časti) náhodnou udalosťou vzniknutou nárazom alebo stretom
 • škody na vozidle v dôsledku živelnej pohromy alebo pôsobenia živlu (záplava, krupobitie, požiar, pád stromu, víchrica, zosuv pôdy, a pod.)
 • odcudzenie vozidla alebo častí vozidla (hliníkových diskov – tzv. elektrónov, autorádia, xenónových svetlometov, kolies, náhradnej pneumatiky a pod.)
 • prípad vandalizmu, krádeže vlámaním alebo lúpežným prepadnutím
 • poškodenie čelného skla alebo všetkých skiel vo vozidle
 • prípad úrazu a trvalých následkov po úraze v dôsledku havárie
 • krádež alebo poškodenie batožiny vo vozidle
 • pripoistenie právnej ochrany, náhradného vozidla
Uzatvorenie havarijného poistenia
Havarijné poistenie je vo všetkých krajinách Európy (teda aj na Slovensku) dobrovoľným nepovinným poistením. Predovšetkým lízingové spoločnosti (alebo iné úverujúce spoločnosti) požadujú, aby klient mal uzatvorené aj havarijné poistenie na lízované alebo úverované vozidlo. V prípade lízingu, kedy je vozidlo vo vlastníctve lízingovej spoločnosti, býva takéto havarijné poistenie a poistné plnenie v prípade škodovej udalosti obvykle vinkulované v prospech tejto spoločnosti.

Asistenčné služby
K havarijnému poisteniu poskytuje každá poisťovňa určitý balíček služieb, ktoré klientov oprávňujú využiť ich pri riešení dopravných nehôd, mechanických porúch či inej poistnej udalosti spadajúcej do tohto poistenia. Rozsah a poskytovanie týchto asistenčných služieb býva rôzny a je súčasťou každej poistnej zmluvy. Tieto služby sú poskytované prostredníctvom zmluvných spoločností danej poisťovne.

Platnosť poistenia
Havarijné poistenie je platné od dátumu (prípadne hodiny), začiatku poistenia, ktorý poistník (držiteľ, vlastník vozidla) dojednal v poistnej zmluve. K úplnej platnosti poistnej zmluvy je pri ojazdených vozidlách u väčšiny poisťovní nutná obhliadka poisťovaného vozidla obvykle spojená s fotodokumentáciou. Poistná zmluva na havarijné poistenie sa spravidla uzatvára na dobu neurčitú, pričom prvé poistné obdobie trvá 12 mesiacov (tzv. technický rok). Ak sa zmluva uzatvára na dobu neurčitú a nie je v tomto období právoplatne vypovedaná, predlžuje sa automaticky o ďalšie poistné obdobie.

Výpoveď poistnej zmluvy
Výpoveď zmluvy havarijného poistenia sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka a konkrétnymi poistnými podmienkami (zmluvnými dojednaniami) priloženými k poistnej zmluve. Najjednoduchšie je vypovedať havarijné poistenie písomne, pričom výpoveď musí byť doručená poisťovni najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia, ktorým je zvyčajne technický rok (t.j. 12 mesiacov).


Žiadosť o vypracovanie návrhu KASKOVyplnením a potvrdením tohoto formulára odošlete požiadavku na našich poistných analytikov, ktorí sa budu žiadosťou o vypracovanie návrhu poistenia zaoberať a následne Vás bude kontaktovať. Po akceptácií našej ponuky pre Vás obdržíte:
 • Všetky potrebné podklady k poistnej zmluve (zmluva + všetky doklady k zmluve)
 • Pridelíme Vám Vášho osobného poistného správcu, ktorí Vám bude v prípade vzniku nového poistenia / poistnej udalosti k dispozícií.
 • Prístup k mnohým benefitom (elektronický archív, online správa...) pre našich klientov.
 • Môžete si vybrať medzi internetovou alebo osobnou komunikáciou.
Čím podrobnejšie formulár vyplníte, tým kvalitnejšiu a výhodnejšiu ponuku od nás obdržíte. Preto Vás poprosíme, vyplňte všetky povinné políčka. Pre správne vyplnenie položiek odporúčame uvádzať údaje priamo z Vášho technického preukazu.

 
Je vozidlo vybavené automatickou prevodovkou? (DSG, Tiptronic, Multitronic, S-Tronic, G-Tronic....)
Je vozidlo zabezpečené autoalarmom?
Je vozidlo vybavené diskami z ľahkých zliatin? (elektróny)
Je vozidlo vybavené klimatizáciou?
Je vozidlo vybavené koženým čalúnením alebo navigačným systémom?
 
Vypracovanú ponuku havarijného poistenia obdržíte od nás na Váš e-mail alebo Vám ju v prípade záujmu odovzdá osobne náš zamestnanec / spolupracovník.
powered by fox contact