KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Gr.

Štefanovičova 4
816 23, Bratislava

Hlásenie PU zo Slovenska: 0850 111 577
Asistenčné služby zo Zahraničia: +421 2 635 32 236
Oficiálna stránka poisťovne: www.kooperativa.sk
 


1. Povinné zmluvné poistenie - vinník dopravnej nehody (škodca)

Pokiaľ ste sa stali účastníkom dopravnej nehody Vaším zavinením, ste povinný podľa zákona najneskôr do 15 dní od vzniku poistnej udalosti podať svojej poisťovni hlásenie a vzniku poistnej udalosti. Pokiaľ ste boli označený ako vinník a ste klientom poisťovne Kooperativa, vyplnte prosím tlačivo:

FORMULÁR - OZNÁMENIE SPÔSOBENEJ ŠKODY Z PZP (PDF)

Vyplnené tlačivo následne buď odovzdajte na ktorejkoľvek pobočke poisťovne, alebo pošlite PRVOU TRIEDOU a DOPORUČENE a sídlo spoločnosti uvedené vyššie. V prípade oneskoreného odovzdania tlačiva je poisťovňa oprávnené uplatniť si voči poistenému regres až do výšky 100% poistného plnenia.


 2. Povinné zmluvné poistenie - obeť dopravnej nehody (poškodený)

Pokiaľ ste sa stali účastníkom dopravnej nehody zavinením osoby, ktorej vozidlo je poistené v poisťovni Kooperativa, pre uplatnenie nároku na poistné plnenie je potrebné kontaktovať poisťovňu na tel. číslo centralného dispečingu ( 0850 111 577 ), kde nahlasíte svoj nárok na náhradu škody. Aby ste sa vyhli komplikáciam s uplatnením nároku na náhradu škody z PZP, odporúčame po dopravnej nehode / škode vyplniť tlačivo záznam o dopravnej nehode:

ZÁZNAM O DOPRAVNEJ NEHODE KOOPERATIVA (PDF)

Po telefonickom uplatnení si škody Vás bude v priebehu 48 hodín kontaktovať servisný pracovník spoločnosti Slovexperta, ktorý s Vami vykoná obhliadku a určí rozsah poškodenia Vášho vozidla. Po obhliadke Vám odovzdá škodovú zložku s hlásením, ktoré je potrebné vyplniť, doložiť všetky potrebné doklady a odovzdať do poisťovne. Pre správny postup pri riešení poistnej udalosti odporúčame kontaktovať svojho poistného poradcu.


 3. Havarijne poistenie - KASKO

Pokiaľ ste si v predstihu uzatvorili na Vaše vozidlo aj havarijne poistenie, máte nárok v prípade vzniku škody na Vašom vozidle na finančné odškodnenie. K tomuto účelu je potrebné na centrálny dispečing poisťovne nahlásiť vzniknutú poistnú udalosť a vypísať priložené tlačivo:

FORMULÁR - UPLATNENIE NÁROKU NA NÁHRDU ŠKODY Z HAVARIJNÉHO POISTENIA (PDF)

V prípade, že Vám vznikla škoda na Vašom motorovom vozidle zapríčinením iného účastníka cestnej premávky, býva vo veľa prípadoch výhodnejšie nechať si vzniknuté škody preplatiť práve z havarijného poistenia a spoluúčasť, na ktorú ma pri havarijnom poistení poisťovňa nárok, si nechať preplatiť cez PZP škodcu. O tejto možnosti, resp. o celom postupe uplatnenia si nároku na odškodnenie z havarijného poistenia Vám odporúčame sa individuálne poradiť so svojim poistným poradcom, v prípade že ste klientom spoločnosti Paralelná Sieť, tak so svojím osobným poistným poradcom.


4. Majetok občanov a podnikateľov

Pri vzniku škody na Vašom súkromnom alebo firemnom majetku, resp. škody pri výkone podnikateľských aktivít ako je preprava tovaru, je potrebné pre uplatnenie nároku nahlásiť poistnú udalosť na centrálny dispečing poisťovne na tel. 0850 111 577, kde Vás operátorka prevedie procesom riešenia poistnej udalosti.

Nakoľko väčšina vzniknutých škôd na Vašom majetku sú svojim spôsobom špecifické, neexistuje vopred určená tabuľka, na čo máte a na čo nemáte v rámci poistného plnenia nárok. Obzvlášť pri majetkových poistných udalostiach odporúčame poradiť sa so svojim poistným poradcom.


5. Poistenie zodpovednosti za škodu

Pri vzniku škody zo zodpovednosti za škodu pri výkone povolania, zodpovednosti za prepravu tovaru, všeobecnej zodpovednosti alebo akejkoľvek inej zodpovednosti za škodu dojednanej prostredníctvom poisťovne Kooperativa, je potrebné pre uplatnenie nároku na poistné plnenie nahlásiť poistnú udalosť na centrálny dispečing poisťovne na tel. 0850 111 577, kde Vás operátorka prevedie procesom riešenia poistnej udalosti.

Rovnako ako pri majetkových poistných udalostiach, aj v prípade zodpovednosti za škodu Vám odporúčame poradiť sa so svojim poistným poradcom.