Legislatíva a povolenie na výkon činnosti PFA

Spoločnosť Paralelná Sieť, s.r.o. vykonáva činnosť ako podriadený finančný agent zapísaný v registri Národnej banky Slovenska v podregistri poistenia alebo zaistenia pod registračným číslom: 152473 na základe zmluvy so samostatným finančným agentom spoločnosťou MACULA poisťovacie služby s.r.o., so sídlom Nám. M. Benku 14, 811 07 Bratislava, IČO: 35 978 201, zapísaný v registri Národnej banky Slovenska v podregistri poistenia alebo zaistenia ako samostatný finančný agent pod registračným číslom: 5998.

Spoločnosť Paralelná Sieť, s.r.o. vykonáva finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo spôsobom uvedeným v § 11 Zákona č.186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Spoločnosť Paralelná Sieť, s.r.o. vykonáva sprostredkovanie poistenia na základe zmluvy s viacerými poisťovňami za peňažnú odplatu vo forme provízie, ak nie je s klientom dohodnuté inak. Zmluvy s poisťovňami majú nevýhradnú povahu.

Spoločnosť Paralelná Sieť, s.r.o. týmto prehlasuje, že nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní žiadnej poisťovne alebo na hlasovacích právach v poisťovni, s ktorou má prostredníctvom svojho samostatného finančného agenta uzavretú zmluvu o sprostredkovaní. Ďalej prehlasuje, že žiadna poisťovňa, s ktorou má prostredníctvom samostatného finančného agenta uzavretú zmluvu o sprostredkovaní, alebo osoba ovládajúca túto poisťovňu, nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v spoločnosti nadriadeného samostatného finančného agenta.

V prípade podania sťažnosti na vykonávanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva kontaktujte Národnú Banku Slovenska, Odbor dohľadu nad poisťovníctvom. Osobitným predpisom upravujúcim mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich zo sprostredkovania je napr. Zákon č.420/2004 Z.z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení Zákona č. 521/2005.


Výpis z NBS (register finančných agentov a finančných poradcov):


0