Možnosti spolupráce s Paralelná Sieť, s.r.o.

Paralelná Sieť, s.r.o. ponúka možnosť spolupráce každému, kto sa stotožňuje  s našou myšlienkou poskytovať svojim klientom na prvom mieste servis súvisiaci s likvidáciou poistných udalostí, poradenstvom pri vzniku poistnej udalosti a až potom so vznikom novej akvizície poistného portfólia. Každý náš priamy a externý spolupracovník bez ohľadu na svoju prax v oblasti sprostredkovania poistenia a zaistenia, prešiel okrem zákonných skúšok Národnej banky Slovenska pre výkon poisťovacej činnosti aj internými skúškami, kde Paralelná Sieť udeľuje certifikát podľa úrovne vzdelania v oblasti servisu a vzniku poistenia. 

Pod titulom priamy spolupracovník sa rozumie spolupracovník spoločnosti Paralelná Sieť, s.r.o. , ktorý vykonáva svoju činnosť na základe sprostredkovateľskej zmluvy a dohody o výkone práce. Každý priamy spolupracovník prešiel základným stupňom vzdelávania NBS a obdržal dekrét po zložení interných skúšok PS, ktorý ho oprávňuje vykonávať svoju činnosť v prospech spoločnosti Paralelná Sieť, s.r.o. Každý priamy spolupracovník podľa úrovne právomocí môže vypracovávať ponuky poistenia a uzatvárať poistné zmluvy v prospech zmluvných poisťovní. Každý priamy spolupracovník je povinný poskytovať riadny poistný servis súvisiaci s likvidáciou poistných udalostí, poradenstvom pri vzniku poistných udalostí (24 hod. kritický servis) a následný servis súvisiaci so vznikom poistenia, a to aj počas víkendov a sviatkov. Presné podmienky priamej spolupráce sa dozviete pod záložkou "priamy spolupracovník".

Pod titulom externý spolupracovník sa rozumie spolupracovník spoločnosti Paralelná Sieť, s.r.o. , ktorý vykonáva svoju činnosť na základe tipérskej zmluvy. Externým spolupracovníkom sa môže stať partner, ktorý vykonáva svoju činnosť v prospech iného samostatného alebo podriadeného finančného agenta (ktorého zameranie je prioritne iné ako neživotné poistenie), poisťovne, banky (tz. má skúsenosti v oblasti vzniku poistenia). Rovnako tak si o možnosť externej spolupráce môže požiadať firma, ktorej aktivita priamo nesúvisí so sprostredkovaním poistenia, ale poistenie je jej nevyhnutnou súčasťou:

  • dovozcovia nových a ojazdených motorových vozidiel
  • auto predajne a autoservisy
  • personálne agentúry
  • cestovné kancelárie
  • poradcovia skupín zameraných prioritne na životné poistenie

Externý spolupracovník nie je povinný vykonávať akékoľvek interné ani externé skúšky. Rovnako tak nie je oprávnený vypracovávať ani podpisovať akékoľvek návrhy poistných zmlúv a poistné zmluvy. Každý externý spolupracovník ma prideleného svojho koordinátora - priameho spolupracovníka, ktorý sa o všetky záležitosti týkajúce sa vzniku poistenia a likvidácie poistných udalostí postará. Viac o externej spolupráci sa dočítate v sekcii "Externý spolupracovník".

Cieľom delenia spolupracovníkov na externých a priamych nie je len samotný zákon, ale predovšetkým podmienky súvisiace s poskytnutím maximálneho poistného a likvidačného servisu našim klientom. 

Paralelná Sieť, s.r.o. ako nezávislý poistný a likvidačný poradca úzko spolupracuje s poisťovňami:

0   0   0   0   0   0   0  

0   0   0   0   0   0   0