Ako správne postupovať pri vzniku poistnej udalosti

Stať sa účastníkom dopravnej nehody, utrpieť pracovný úraz, nepozornosťou poškodiť cudzí majetok v zamestnaní alebo mimo zamestnania, zatopený dom (byt), to všetko sú nepríjemné a pomerne stresujúce situácie, ktoré bohužiaľ môžu zo sebou priniesť aj zopár na prvý pohľad možno neškodných rozhodnutí, ktoré neskôr môžu stáť ako príčina neplnenia / zamietnutia Vašej poistnej udalosti. Zle zahájený postup riešenia vzniknutej poistnej udalosti má podiel viac ako 50% na zlom poistnom plnení, resp. kompletnom zamietnutí náhrady škody. Aby ste sa podobným tragickým záverom vyhli, pripravili sme pre Vás desatoro zásad a pokynov, ktorými je potrebné sa riadiť, aby aj Vaša poistná udalosť patrila medzi tie so šťastným koncom.

1. Riaďte sa pravidlom "Všetko čo poviete a vykonáte, môže byť použité proti Vám".

Žiadna poisťovňa nevstupuje na trh za účelom solidarity. Treba si uvedomiť, že všetky poisťovne sú spoločnosti, ktoré vznikli za účelom zisku, preto kde majú priestor poistné plnenie krátiť resp. zamietnuť, tam to urobia. Nedávajte poisťovni zámienku vyhnúť sa poistnému plneniu. Dôležité pri vzniku akejkoľvek  poistnej udalosti je preto zachovať chladnú hlavu vo veciach:

  • hlásení poistných udalostí na centrálny dispečing poisťovne
  • hlásení škodových udalostí na dispečing policajného zboru a záznamov o škode / dopravnej nehode
  • iného / krížového hlásenia iným inštitúcia (záchranka, asistenčné služby, právny zástupca) 

Skôr, než budete niekam niečo nahlasovať, odporúčame sa zamyslieť sa a ujasniť si, čo sa vlastne stalo, aby v jednotlivých hláseniach sa nijako nelíšili verzie výpovede o vzniku poistnej udalosti. Vyhnete sa tak elementárnym komplikáciam súvisiacich so zamietnutím poistných udalostí v akejkoľvek o oblasti poistenia. Ak si nie ste istý a potrebujete sa poradiť, viď bod 10.

2. V akýchkoľvek hláseniach nepoužívajte neurčité pomenovania - vyjadrujte sa jasne a stručne.

V akýchkoľvek prehláseniach, či už písomných alebo telefonických, sa vyjadrujte vždy čo najstručnejšie a k veci. Nekonštruujte žiadne scenáre, o ktorých nie ste 100% presvedčený, že sa mohli stať. Napr. pri vandalizme v žiadnom prípade nepoužívajte frázy "Asi viem, kto to spravil". Poisťovne, pokiaľ máte poistenie postavené správne, plnia vandalizmus zistený aj nezistený páchateľ, no frázou "Asi viem kto to spravil" ste práve definovali niečo medzi zisteným a nezisteným páchateľom, čo dáva priestor poisťovni na odklad poistného plnenia až do plnohodnotného ukončenia šetrenia poistnej udalosti políciou, resp. do ukončenia súdneho sporu (čo v prípade súdne sporu môže byť aj niekoľko rokov). 

3. Ak Vám bola škoda spôsobená nezisteným páchateľom (vandalizmus, krádež), vždy VOLAJTE políciu!

Ak ste si našli či už poškodené motorové vozidlo alebo plot rodinného domu, vždy je potrebné pre uplatnenie plnenia škody z Vášho poistenia privolať políciu a spísať záznam o škode bez ohľadu na to, či sa jedná o odhadovanú škodu vo výške 1 € alebo 10 000 €. V prípade chýbajúcej policajnej správy pri akomkoľvek druhu vandalizmu (krádeže) dávate poisťovni priestor pre úplné zamietnutie poistného plnenia. V prípade, že vzniknutá škoda je malá a polícia Vás pri žiadosti o spísanie škodovej udalosti presviedča, že sa jedná o malú škodu a netreba záznam o škode, nenechajte sa odbiť a domáhajte sa svojich práv (odporúčame bod 10.).

4. Ubezpečte sa, že máte vo vozidle "Záznam o dopravnej nehode". Použite ho vždy, aj keď sa škoda javí ako "nepatrná". Ak sa škodca vzpiera podpísať záznam o dopravnej nehode, volajte políciu.

Bez ohľadu na to, či ste človek dôverčivý alebo nedôverčivý, vždy pri akejkoľvek škode, ktorá Vám vznika na Vašom motorovom vozidla sa v žiadnom prípade nespoliehajte na čestné slovo škodcu, že škodu, ktorú Vám spôsobil, nahlási do svojej poisťovne. O to viac, ak na vozidle škodcu nie sú žiadne viditeľné známky poškodenia a (alebo) vodič vozidla, ktorý Vám škodu spôsobil, je zamestnanec spoločnosti využívajúci firemné motorové vozidlo. Vždy a za každých okolností odporúčame spísať záznam o dopravnej nehode, vyplniť všetky dôležité údaje (hlavne čísla poistných zmlúv, informácie o poistenom, ŠPZ / VIN vozidla, telefonický kontakt) a podpísať ho oboma účastníkmi nehody (aj škodcom, aj poškodeným). Vypísaním záznamu o dopravnej nehode sa vyhnete komplikácia pri uplatňovaní si poistného plnenia, pretože pokiaľ sa škodca rozhodne škodu nenahlásiť do svojej poisťovne a neexistuje žiaden relevantný dôkaz o spôsobenej škode (policajná správa), bude Vám poistné plnenie - náhrada škody v plnom rozsahu zamietnutá. Záznam o dopravnej nehode by mal tvoriť neoddeliteľnú súčasť výbavy Vášho vozidla. Pokiaľ ho nemáte, obráťte sa na Vášho poradcu, ktorý Vám ho vydá bezplatne, prípadne si ho môžete stiahnuť v elektronickej podobe prostredníctvom tohoto odkazu: ZÁZNAM O DOPRAVNEJ NEHODE.PDF .

Upozornenie - pokiaľ sa jedná o poškodenie väčšieho rozsahu, tz. viac ako len škrabance, odporúčame privolať na zdokumentovanie dopravnej nehody políciu. Polícia je povinná dostaviť sa a zdokumentovať škodu - dopravnú nehodu dvoch účastníkov cestnej premávky v prípade, že došlo k poškodeniu verejného majetku (dopravná značka, verejné osvetlenie, zvodidlá...) a/alebo škoda na vozidlách účastníkov presahuje škodu 4 000 EUR (tz. ak pokiaľ polícia odmieta škodu zdokumentovať, stojte si za tvrdením, že škoda môže presahovať 4 000 EUR aj v prípade, keď ich na prvý pohľad nepresahuje. V prípade, že sa polícia odmieta na miesto škody čo i len dostaviť, požadujte od nich písomné potvrdenie o odmietnutí odstaviť sa na miesto škody).

5. Akúkoľvek škodu sa snažte čo najpresnejšie zdokumentovať - využívajte dostupné záznamové média.

V dnešnej digitálnej dobe už nie je problém akúkoľvek škodu - poistnú udalosť dodatočne zdokumentovať v momente, kedy sa udalosť stala. Dodatočným zdokumentovaním škody (nafotením fotoaparátom na mobilnom telefóne) nič nepokazíte, práve naopak, pri určitých okolnostiach môžu slúžiť ako kľúčový materiál k úspešnému zlikvidovaniu poistnej udalosti, a to predovšetkým v prípadoch, kedy:

  • nie je možné, aby sa technik / likvidátor poisťovne dostavil dostatočne včas na zdokumentovanie rozsahu škody
  • kedy je nutný Váš okamžitý zásah pre zastavenie rozširovania vzniknutej škody (odčerpanie vody z vytopeného domu, zahájenie sanačných prác a pod.)

Odporúčame zaznamenať spôsobené škody na rôzne média v akýchkoľvek prípadoch.

6. Pri majetkových škodách si zistite všetky možnosti náhrady škody a uplatnite si len jednu - tú najvýhodnejšiu.

Napr. pokiaľ Vám bola spôsobená škoda na Vašom motorovom vozidle iným účastníkom premávky a máte na Vašom vozidle uzatvorene aj havarijne poistenie, vo veľa prípadoch odporúčame nechať si vyplatiť poistné plnenie z Vášho havarijného poistenia s tým, že spoluúčasť, na ktorú ma z havarijného poistenia poisťovňa nárok, si nechávate preplatiť z poistky škodcu (spravidla stačí do tlačiva uviesť, že Vám bola škoda spôsobená iným účastníkom a doložiť kópiu záznamu o dopravnej nehode). Tento postup je však výhodný iba v prípadoch, že sa jedná o poistenie väčšieho rozsahu, spravidla minimálne dvojnásobku spoluúčasti vo Vašom havarijnom poistení (vo väčšine poisťovní teda štandardne viac ako 330€). Pri tomto bode však odporúčame o výhodnosti / nevýhodnosti uplatnenia poistného plnenia poradiť sa so svojím poistným poradcom (viď bod 10.)

7. Pri obhliadke poškodenej veci / objektu dbajte na správnosti záznamu škody obhliadacieho technika / likvidátora.

Nie je pravda, že likvidátor / technik poisťovne je vyplácaný (resp. inač odmeňovaný poisťovňou) podľa toho, koľko škôd Vám pri obhliadke poškodenej veci odmietnu zdokumentovať, no na druhej strane sú pri námatkovej kontrole poistných udalostí v prípade dokázania, že škody prikrášľovali, penalizovaný. Preto odporúčame sa pri obhliadke poškodenej veci / objektu s likvidátorom / servisným technikom rozprávať o tom, čo ako a prečo to tak zdokumentoval a čo to pre Vás znamená. Komunikáciou nič nepokazíte, práve naopak. Ak cítite, že technik / likvidátor jedná s úmyslom poškodiť Vás, treba na konanie technika / likvidátora podať sťažnosť v prvom rade na samotnú poisťovňu aj s odôvodnením. S týmto postupom však odporúčam poradiť sa so svojim poistným poradcom (viď bod 10.)

8. Pri kompletizácii škodovej zložky (podkladov pre poisťovňu na zlikvidovanie poistnej udalosti) nezabudnite na dôležité dokumenty.

Každý jeden dokument, ktorý neodovzdáte, odďaľuje výplatu poistného plnenia cca o lehotu 1 mesiac. Odporúčame preto vyžiadať si od technika / likvidátora zoznam dokladov, ktoré sú potrebné k úspešnému zlikvidovaniu poistnej udalosti a dodať ich v jednej zložke priamo poisťovni / likvidátorovi. Rovnako tak odporúčame nenechávať na poisťovňu vybavovanie dokumentov medzi finančnými inštitúciami a úradmi (uvoľnenie vinkulácie poistného plnenia v prípade, že poškodený predmet je zaťažený úverom alebo leasingom, súdne rozhodnutia, policajné správy a pod.). 

TIP pre Vás - pokiaľ Vám finančná situácia nedovoľuje uhradiť škodu z vlastných zdrojov a následne čakať na poistné plnenie poisťovne, máte právo po odovzdaní všetkých dokladov poisťovni požiadať o tzv. "krycí list", vďaka ktorému je možné presmerovať poistné plnenie priamo na spoločnosť, ktorá Vám servisné práce na Vašom vozidle / majetku vykonala. 

9. Používajte správne tlačivá pre uplatňovanie škody - každá poisťovňa má na rôzne druhy škôd vlastné tlačivo.

Pre návštevníkov stránky spoločnosti Paralelná Sieť sme do sekcie Likvidačný Servis do panelu "Hlásenie udalostí" umiestnili chronologicky tlačivá, ktoré sú potrebné pre jednotlivé poisťovne na hlásenie jednotlivých druhov poistných udalostí. Pre našich klientov je samozrejmosť požiadať nášho spolupracovníka, s ktorým poistný zmluvu vypracoval o stretnutie, na ktorom mu náš spolupracovník - poradca pomôže tlačivo správne vyplniť a odporučí správne kroky k úspešnému a promptnému zlikvidovaniu poistnej udalosti.

10. Nespoliehajte sa na dispečing a asistenčné služby - vždy majte na dosah niekoho, kto je na Vašej stane, kto prioritne háji Váš záujem a kto Vám vie v kritických situáciach odborne poradiť!

Každá vzniknutá poistná udalosť ma svoje špecifiká a nedá sa úplne presne definovať do 100% jednoznačného návodu, ako kde postupovať a čo kde napísať. Rovnako, ako Vás dokáže zastúpiť advokát v súdnych sporoch, rovnako tak Vás dokáže zastúpiť pred poisťovňou Váš osobný poistný poradca. Takýto poradca je človek, s ktorým alebo prostredníctvom ktorého ste uzatvárali Vašu poistnú zmluvu, preto sa uistite, či sa v danej oblasti naozaj vyzná a či v prípade vzniku poistnej udalosti je ochotný stáť pri postupovaní a riešení poistnej udalosti pri Vás.