Poistenie environmentálnych rizík

Environmentálne riziká môžu vážne negatívne ovplyvniť finančné zdroje podniku a jeho prevádzky. Existujúce a stále vznikajúce nové predpisy, ako aj nové trendy v oblasti environmentálnych rizík a zodpovednosti môžu mať vplyv na finančné výsledky organizácie, jej reputáciu a značku, cash flow a kapitálovú hodnotu. Aj keď spoločnosti na Slovensku venujú stále väčšiu pozornosť prevencii znečistenia životného prostredia prostredníctvom pravidelných fyzických kontrol, je tu stále tendencia prehliadať a podceňovať menej zjavné formy environmentálnych škôd.

Niektoré spoločnosti až neskoro zistia, že ich poistné zmluvy na poistenie environmentálnych rizík nemajú dostatočné krytie a niektorí manažéri si ani nie sú vedomí ich osobnej zodpovednosti za environmentálne škody. Okrem toho, niektoré spoločnosti môžu pri akvizícií alebo fúzií na seba nevedome prevziať environmentálne záväzky plynúce z minulosti, ktoré sa presunuli z jedného vlastníka spoločnosti na druhého. Spoločnosť je čoraz menej ochotná akceptovať poškodzovanie životného prostredia a podniky, ktoré sa správajú v tejto oblasti nezodpovedne, sa musia pripraviť a očakávať vyslovenie nedôvery zo strany verejnosti a médií.

Narastajúci počet priemyselných havárií, ktoré mali negatívny dopad na životné prostredie, vyvolal potrebu legislatívnej úpravy zodpovednosti za environmentálnu škodu v rámci celej Európskej únie. V Slovenskej republike bol 1.9.2007 prijatý zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd. Tento zákon prináša novú zásadu - znečisťovateľ platí. To znamená, že pôvodca environmentálnej škody je za ňu aj finančne zodpovedný.

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu je špecifický poistný produkt, ktorý sa vyznačuje  tým, že nie je krytá environmentálna škoda spôsobená poškodenému, ale kryté sú náklady vynaložené prevádzkovateľom na predchádzanie bezprostrednej hrozby vzniku environmentálnej škody, ako aj na nápravu už spôsobenej environmentálnej škody. Poistné krytie sa vzťahuje nielen na ovzdušie, vodu, pôdu a na chránené druhy a biotopy európskeho významu, ale aj na chránené druhy a biotopy v rámci SR. Pri vypracovaní poistného produktu spolupracujeme s poisťovňami:

  • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. , so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO 00 151 700, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 196/B 
  • Chartis Europe S.A. (slovenska pobočka poisťovne z iného členského štátu) , so sídlom AC Diplomat, Palisády 29, 811 06 Bratislava, IČO 36 747 912, zapísaná v Obchodnom registri OS BA I, oddiel: Po, vložka č. 1461/B
  • QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka pre Slovenskú republiku , so sídlom Štúrova 27, 042 80 Košice, IČO 36 855 472, zapísaná v Obchodnom registri OS Košice I, oddiel: Po, vložka č. 410/V

Súčasťou každého poistného produktu vrátane poistenia environmentálnych rizík je profesionálny likvidačný servis, ktorý je pre našich klientov k dispozícii od vzniku poistnej udalosti až po vyplatenie finančného odškodného za poistnú udalosť. Cieľom likvidačného servisu je maximálna spokojnosť našich klientov s poskytnutím poistného plnenia.