Poistenie fotovoltaických elektrární

Pre silný záujem o poistenie fotovoltaických elektrární (panelov a kolektorov), ďalej len "poistenie FvE" sme zaradili tento druh poistenia do samostatnej kategórie. Poistenie FvE nesie so sebou množstvo špecifík, ktoré sa nedajú zaradiť do klasického poistenia strojných rizík. S poistením FvE máme skutočne bohaté skúsenosti, preto poistný produkt, ktorý našim klientom dokážeme ušiť na mieru, zahŕňa v sebe prakticky všetky poistné riziká, ktoré môžu pri tomto druhu poistenia vzniknúť (od živelných katastrof, cez elektro-mechanické poruchy po krádež, vandalizmu a zodpovednosť za škodu). Pri vypracovávaní návrhov poistenia FvE spolupracujeme s poisťovňami:

  • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. , so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO 00 151 700, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 196/B
  • KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group , so sídlom Štefanikova 8, 811 05 Bratislava, IĆO 31 595 545, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3345/B
  • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group , so sídlom Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO 00 585 441, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 79/B
Súčasťou každého poistného produktu vypracovaného prostredníctvom poradcov a spolupracovníkov Paralelná Sieť, s.r.o. je aj 24hod kritický likvidačný servis, ktorého cieľom je zabezpečiť hladký a bezchybný priebeh riešenie poistnej udalosti od vzniku cez likvidáciu až po vyplatenie poistného plnenia.