Poistenie majetku podnikateľov

Predmetom tohto poistenia sú nielen veci hnuteľné, nehnuteľné, technické, obchodné a dopravné zariadenia, zásoby, ale aj nosiče dát, prostriedky pre reprodukciu (modely, formy a pod.) cenné papiere a listiny, peniaze a ďalšie cenné veci vrátane veci zamestnancov. V rámci poistenia majetku je uplatňovaných viac možností poistenia produktov, ktoré môžeme rozdeliť do niekoľkých základných kategórií:

Živelné poistenie
tvorí základ poistenia ochrany každého podnikateľského subjektu, nakoľko kryje škody na majetku spôsobené živelným rizikom, t. j. požiar, povodeň, víchrice, blesk, výbuch a iné.

Poistenie technických rizík a lom strojov
zahŕňa v sebe poistenie strojov a drobných stavebných mechanizmov na riziká poškodenia alebo zničenia, lom stroja, poškodenie, zničenie ale o skrat elektroniky a elektromotorov.

Poistenie prerušenie prevádzky kryje tzv. následné škody, t. j. finančné ujmy, ktoré vznikli v dôsledku prerušenia prevádzky. Zahrňuje jednak poistenie ušlého zisku a jednak poistenia fixných nákladov, ktoré musí podnik vynaložiť aj keď bola prevádzka prerušená.

Poistenie proti odcudzeniu a vandalizmu
kryje majetok nie len v prípade jeho odcudzenia, ale aj poškodenia alebo zničenia vzniknuté vlámaním páchateľa a úmyselné poškodenie majetku - vandalizmus známy alebo neznámy páchateľ.


Žiadosť o vypracovanie návrhu poistenia majetku podnikateľovVyplnením a potvrdením tohoto formulára odošlete požiadavku na našich poistných analytikov, ktorí sa budu žiadosťou o vypracovanie návrhu poistenia zaoberať a následne Vás bude kontaktovať. Po odoslaní formulára:
  • Obdržíte od nás predbežným návrh riešenie poistenia majetku podnikateľov
  • Vyzveme Vás k doplneniu dôležitých údajov potrebných k presnému výpočtu ponuky poistenia majetku podnikateľov
  • Získate prístup k mnohým benefitom (elektronický archív, online správa...) pre našich klientov.
  • Môžete si vybrať spôsob komunikácie pri dojednávaní poistných zmlúv a neskoršom riešení poistných udalostí (osobne, telefonicky, e-mailom, poštou...)
Čím podrobnejšie formulár vyplníte, tým kvalitnejšiu úvodnú ponuku od nás obdržíte. Preto Vás poprosíme, vyplňte všetky povinné políčka.