Poistenie plodín a úrody

Rozsah poistenia Poistenie plodín minimalizuje dôsledky vzniknuté pri živelných udalostiach, čím sa znižuje riziko hospodárenia v poľnohospodárskych spoločnostiach. Plodiny poisťujeme proti živelným nebezpečenstvám, následkom ktorých došlo k úbytku na úrode a kvalite. Povinnosťou poisteného je poistenie celej výmery danej plodiny.

Poistením je možné pokryť širokú škálu plodín, napr. plodiny pestované na ornej pôde: obilniny, olejniny, okopaniny, strukoviny, zelenina, krmoviny, aromatické a koreninové rastliny, ďalej ovocie: plody jadrovín, bobuľovín, kôstkovín a škrupinovín. Taktiež mladé výsadby, stromy a kríky, špeciálne plodiny: vinič a jeho sadenice, chmeľ, jednoročné liečivé rastliny, tabak. Poistenie plodín dojednávame cez tieto poisťovne:

  • Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, organizačná zložka (Agra poisťovňa) so sídlom Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava, IČO: 36 857 220, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.1568/B
  • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. , so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO 00 151 700, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 196/B
  • Generali Slovensko poisťovňa, a.s. , so sídlom Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava, IČO 35 709 332, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1325/B

Poistenie možno dojednať pre prípad poškodenia, zničenia plodín v dôsledku nasledujúcich poistných nebezpečenstiev:

  • Živelné udalosti (krupobitie, víchrica, požiar, povodeň, záplava, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy)
  • Jarný mráz u vybraných plodín
  • Vymrznutie (zimný mráz) u vybraných plodím
  • Sucho pri vzchádzaní.

V prípade vzniku poistnej udalosti poskytujeme maximálny likvidačný servis od vzniku poistnej udalosti až po odškodnenie poisteného. Výšku škody stanoví poisťovateľ na základe fyzických obhliadok na konkrétnej parcele, pričom sa zúčastňujeme spolu s klientom na každej obhliadke osobne. Následne dokladáme potrebné dokumenty k ukončeniu poistnej udalosti a dohliadame na konečné vyplatenie poistného plnenia.