Poistenie prerušenia prevádzky

V prípade vzniku akejkoľvek poistnej udalosti je potrebné udalosť čo najrýchlejšie odstrániť, čo nie je však vždy možné. Napr. pokiaľ dôjde vo výrobe k poškodeniu kľúčového mechanizmu - stroja, môže byť výroba pozastavená na niekoľko dní, týždňov, mesiacov. Počas tejto doby až do odstránenia závady dochádza automaticky k strate zisku z dôvodu nečakaného prerušenia prevádzky. Pre pokrytie škôd súvisiacich práve s týmto titulom slúži poistenie prerušenia prevádzky. Prerušenie prevádzky môže nastať z príčin:

  • Následkom živelných udalostí (požiar, voda, vietor...)
  • Následkom technických udalostí (poškodenie alebo zničenie strojov, zariadení...)

Na základe skúsenosti vieme, že byť zaistený iba proti živlom nestačí. Našim klientom zostavujeme návrhy aj s podrobným vysvetlením, prečo sa zaistenie na dané riziko pre prípad prerušenia prevádzky oplatí a naopak, ktoré zaistenie je zbytočné. Pri návrhu poistenia prerušenia prevádzky spolupracujeme s poisťovňami:

  • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. , so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO 00 151 700, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 196/B
  • Generali Slovensko poisťovňa, a.s. , so sídlom Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava, IČO 35 709 332, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1325/B
  • KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group , so sídlom Štefanikova 8, 811 05 Bratislava, IĆO 31 595 545, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3345/B
  • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group , so sídlom Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO 00 585 441, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 79/B
  • QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka pre Slovenskú republiku , so sídlom Štúrova 27, 042 80 Košice, IČO 36 855 472, zapísaná v Obchodnom registri OS Košice I, oddiel: Po, vložka č. 410/V
  • Union poisťovňa, a.s. , so sídlom Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, IČO 31 322 051 zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 383/B
  • UNIQA poisťovňa, a.s. , so sídlom Lazaretská 15, 820 07 Bratislava, IĆO 00 653 501, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 843/B

Súčasťou každého poistného produktu vypracovaného prostredníctvom poradcov a spolupracovníkov Paralelná Sieť, s.r.o. je aj 24hod kritický likvidačný servis, ktorého cieľom je zabezpečiť hladký a bezchybný priebeh riešenia poistnej udalosti od vzniku cez likvidáciu až po vyplatenie poistného plnenia.