Poistenie profesijnej zodpovednosti

Profesijná zodpovednosť je pojmom používaným na označenie osobitnej kategórie zodpovednosti, ktorú majú osoby poskytujúce v rámci svojej podnikateľskej činnosti služby vyžadujúce určité odborné znalosti. Ide pritom najmä o škody finančného charakteru, spôsobené chybným postupom firmy.

Typickou profesijnou škodou je napr. chyba projektu spracovaného architektom alebo chyba daňového poradcu v daňovom priznaní. Jediným skutočne účinným prostriedkom, ktorým sa možno brániť proti riziku náhrady prípadnej škody, je poistenie profesijnej zodpovednosti.

Paralelná Sieť, s.r.o. poskytuje veľmi široké spektrum možností poistenia profesijnej zodpovednosti za škodu pre nasledovné druhy podnikania:

 • Advokáti, Audítori,  Daňoví poradcovia, Notári, Účtovníci, Exekútori,  Správcovia konkurznej podstaty
 • Dozorná rada a konatelia spoločnosti,  Manažéri
 • Projektanti, Geodeti a kartografi, Dražobníci, Znalci a prekladatelia
 • Strážcovia bezpečnostnej služby, Polícia, Štátny zamestnanci, Rybárska stráž
 • Sprostredkovatelia poistenia a zaistenia, Makléri
 • Neštátne zdravotnícke zariadenia
 • Veterinári, Poľovníci
 • Colný dlh
 • Stavbári
 • Zasielatelia

Nakoľko každý jeden druh podnikania a následne aj druh zodpovednosti, ktoré podnikanie so sebou nesie, spolupracujeme s viacerými poisťovňami a najvhodnejší variant poistenia v pomere Likvidácia PU / Kvalita poistenie / Cenová politika následne predkladáme našim klientom. Pri výbere najvhodnejšej ponuky poistenia profesijnej zodpovednosti vyberáme spomedzi poisťovní:

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. , so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO 00 151 700, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 196/B
 • AXA pojišťovna a.s. , pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 36 857 521, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1576/B
 • Chartis Europe S.A. (slovenska pobočka poisťovne z iného členského štátu) , so sídlom AC Diplomat, Palisády 29, 811 06 Bratislava, IČO 36 747 912, zapísaná v Obchodnom registri OS BA I, oddiel: Po, vložka č. 1461/B
 • ČSOB Poisťovňa, a.s. , so sídlom Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, IČO 31 325 416, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 444/B
 • Generali Slovensko poisťovňa, a.s. , so sídlom Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava, IČO 35 709 332, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1325/B
 • KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group , so sídlom Štefanikova 8, 811 05 Bratislava, IĆO 31 595 545, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3345/B
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group , so sídlom Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO 00 585 441, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 79/B
 • QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka pre Slovenskú republiku , so sídlom Štúrova 27, 042 80 Košice, IČO 36 855 472, zapísaná v Obchodnom registri OS Košice I, oddiel: Po, vložka č. 410/V
 • Union poisťovňa, a.s. , so sídlom Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, IČO 31 322 051 zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 383/B
 • UNIQA poisťovňa, a.s. , so sídlom Lazaretská 15, 820 07 Bratislava, IĆO 00 653 501, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 843/B
 • Wüstenrot poisťovňa, a.s. , so sídlom Karadžičova 17, 825 22 Bratislava, IČO 31 383 408, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 757/B

 Súčasťou každého poistného produktu vypracovaného prostredníctvom poradcov a spolupracovníkov Paralelná Sieť, s.r.o. je aj 24hod kritický likvidačný servis, ktorého cieľom je zabezpečiť hladký a bezchybný priebeh riešenie poistnej udalosti od vzniku cez likvidáciu až po vyplatenie poistného plnenia.