Povinné zmluvné poistenie PZP

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (skrátene povinné zmluvné poistenie, či PZP) kryje riziko škôd, ktoré spôsobíte pri prevádzke vozidla. Pri tomto poistení uhradí poisťovateľ (ďalej poisťovňa) poškodenému za Vás nároky na náhradu:

  • škody na zdraví a nákladoch pri usmrtení
  • škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci
  • ušlého zisku
  • účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní vyššie uvedených nárokov, ak si poisťovňa nesplnila zákonom stanovené povinnosti alebo neoprávnene odmietla poskytnúť poistné plnenie, či neoprávnene krátila poistné plnenie.

Toto poistenie sa nevzťahuje na škodu vzniknutú na Vašom vozidle Vaším zavinením. Pre krytie týchto škôd sa používa havarijné poistenie. Povinné zmluvné poistenie je zároveň i poistením pre zahraničie za predpokladu, že si poistený vyžiada od poisťovne tzv. zelenú kartu a s ňou cestuje.

Nakoľko aj povinné zmluvné poistenie nesie mimo základné prvky aj množstvo iných výhod (živelné poistenie, asistenčné služby, úrazové poistenie posádky...), navrhujeme pre našich klientov riešenie zákonného poistenia vždy individuálne podľa ich požiadaviek a potrieb. Presvedčte sa sami a nechajte si vypracovať ponuku zákonného poistenia či už prostredníctvom nášho formulára, telefonicky na jedno z kontaktných klientských čísel, prostredníctvom našich spolupracovníkov alebo pomocou novinky - online komunikačným nástrojom umiestneným vpravo dole na tejto stránke. POZN: Uskutočniť zmenu poisťovne, resp. vypovedať povinné zmluvné poistenie je možné v zmysle zákona minimálne 6 týždňov (42 dní) pred výročím poistnej zmluvy.


Žiadosť o vypracovanie návrhu PZP


Vyplnením a potvrdením formulára odošlete požiadavku na našich poistných analytikov, ktorí sa budu žiadosťou o vypracovanie návrhu poistenia zaoberať. Po akceptácii našej ponuky pre Vás obdržíte:

  • Všetky potrebné podklady k poistnej zmluve (zmluva, biela a zelená karta, platobný príkaz)
  • Pridelíme Vám Vášho osobného poistného správcu, ktorý Vám bude v prípade vzniku nového poistenia / poistnej udalosti k dispozícii.
  • Prístup k mnohým benefitom (elektronický archív, online správa...) pre našich klientov.

Čím podrobnejšie formulár vyplníte, tým kvalitnejšiu a výhodnejšiu ponuku od nás obdržíte. Preto Vás poprosíme, vyplňte všetky povinné políčka.

Pre produkt "Povinné zmluvné poistenie - PZP" Vám vypracujeme najvýhodnejšiu ponuku podľa Vašich predstáv spomedzi poisťovní: